Przedszkole Bajkowe  |  Tczew, Szewczyka Dratewki 3  |  Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione  |  2019

Realizacja projektu:

Świat-Dziecka.net

Rodzicu, szukasz żłobka?

Zapoznaj się z naszą ofertą!

W trakcie współpracy klienci/opiekunowie przekazują nam wiele informacji, które bardzo często są informacjami tajnymi, poufnymi. Większość z nich chroniona jest przez odpowiednie zapisy w umowie o współpracy. W każdym innym przypadku obowiązuje poniższy regulamin, opisujący zasady ochrony danych osobowych Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku Bajkowe.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka, przetwarzanych na potrzeby realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki, jest Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Bajkowe” Joanna Brzozowska z siedzibą w Tczewie, ul. Szewczyka Dratewki 3.

 

 

 

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: tczew.bajkowe@gmail.com

 

 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez placówkę moich danych osobowych?

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe dziecka: imię, nazwisko, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres zameldowania, obywatelstwo, dane dotyczące zdrowia, wizerunek.

 

Przetwarzamy następujące dane osobowe Twoje jako opiekuna prawnego/rodzica: imię, nazwisko, numer dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu osobisty i służbowy, miejsce pracy. W celach marketingowych także Twój wizerunek.

 

Przetwarzamy następuję dane osobowe rodzeństwa Twojego dziecka: imię i rocznik.

 

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot wychowawczy a celem przetwarzania jest zapewnienie opieki Twojemu dziecku i realizacja celów dydaktycznych. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania i zawarcia umowy bądź tylko udzielenie odpowiedzi dotyczącej możliwości zawarcia umowy.

 

Cel Przetwarzania:

 

Ustalenie tożsamości Twojej i Twojego dziecka przed rozpoczęciem opieki.

Zawarcia i wykonania umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

Marketingu bezpośredniego oraz przygotowania i przedstawienia oferty usług własnych administratora.

Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń. (na podstawie RODO art.5 ust.1 lit. a, b, c, d, f)

 

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu, adresem e-mail oraz adresem do korespondencji.

 

Jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

Komu przekazywane są dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są przekazywane TYLKO:

- instytucjom upoważnionym,

- firmom współpracującym, z którymi posiadamy podpisane stosowne umowy i tylko jeśli to jest niezbędnie konieczne,

- nie są sprzedawane.

 

Za zgodne z prawem należy uznać przekazanie danych osobowych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. (na podstawie RODO w art. 28 ust.3)

 

 

Czy moje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

 

Twoje dane osobowe NIE są przekazywane poza Unię Europejską.
 
 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

 

Jeśli jesteś naszym klientem i Twoje dziecko uczęszcza do naszej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz utworzyliśmy dla niego dokumentację, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 5 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń. Przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów, Twoje dane są usuwane.

 

Realizujemy Twoje prawa jako naszego klienta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do odbioru Twojego dziecka (również przez okres 5 lat).

 

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

 

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości dziecka, nad którym sprawujemy opiekę, z wykorzystaniem jego danych osobowych a także danych osobowych opiekunów prawnych dziecka. W takim przypadku niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy na świadczenie usług.

 

 

Jakie mam prawa?

 

Jako administrator Twoich danych osobowych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych. Możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

 

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Czy moje dane będą profilowane, automatyzowane?

 

Twoje dane, dane Twojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

ZADZWOŃ TERAZ!

tel. kom.

 

696 004 108

Oferta

O nas

Start

Kontakt

Pliki

Galeria

Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych